Vragen? bel gerust:+31 (0)347 84 03 74 of mail: [email protected]

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  2. Aanbiedingen en overeenkomsten
  3. Prijzen
  4. Betaling
  5. Levering en levertijd
  6. Retour producten
  7. Intrekken rechten
  8. Ownership
  9. Garanties en verplichtingen
  10. Overmacht
  11. certificaten en Vouchers Gift
  12. Intellectuele eigendom
  13. Personal
  14. Plichten van de klant
  15. Toepasselijk recht
  16. Contact informatie
 2. Toepasselijkheid
 1. Aanbiedingen en overeenkomsten
 1. Prijzen
 1. Betaling
 1. Levering en levertijden
 1. Terugkerende producten

6,1. Bij levering van de goederen de koper inspecteert de voorwaarden van de goederen. In het geval

dat schade is toegebracht aan de goederen van materialen, zal de koper alle mogelijke voorzieningen treffen om een ​​schadevergoeding van de vervoerder te verkrijgen. Retourneren van producten is alleen mogelijk in combinatie met een originele factuur en origineel, compleet, onbeschadigd en ongebruikte producten en verpakkingen. De contante waarde van de geleverde goederen zullen worden terugbetaald.

 1. Intrekken rechten

7.1. De koper kan zijn herroepen rechter binnen veertien (14) werkdagen te oefenen na aflevering van het product, zonder boete en zonder opgave van redenen. De koper kan claimen garantiebepalingen alleen wanneer het product en de verpakking zijn in originele, compleet, onbeschadigd en ongebruikt omstandigheden. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijs en verpakkingsmaterialen moeten worden opgenomen in de retourzending.

7,2. MADE4BEAUTY is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies van het product of de verpakking tijdens de retourzending.

7.3. De kosten van de terugkeer levering van het product zijn voor de koper.

7.4. In het geval dat de koper gemaakt van zijn intrek-recht zoals vermeld in de voorgaande artikelen, zal MADE4BEAUTY moeten de contante waarde van de geleverde goederen terug te betalen binnen 30 dagen.

7,5. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7,6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

7.7 MADE4BEAUTYkan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken .

 1. Ownership

8.1. De eigendom van de goederen, al behandeld of onverwerkte, wordt overgedragen aan de contractpartij op het moment dat de koper betaalt MADE4BEAUTY de volledige bedragen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief rente, kosten en schade van producten en / of diensten van deze orde, vorige bestellingen en toekomstige orders.

8.2. De koper is niet toegestaan ​​om af te drukken of door te verkopen de producten, zelfs na de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

 1. Garanties en aansprakelijkheid

9,1. Garantie bepalingen door MADE4BEAUTY voor de geleverde goederen zijn beperkt tot de garantie die wordt gegeven aan MADE4BEAUTY door de betrokken leverancier of fabrikant.

9,2. MADE4BEAUTY is nooit gebonden aan financieel te compenseren de koper of andere partijen, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of schuld. MADE4BEAUTY is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade opgelopen of schade met betrekking tot het verlies van inkomsten of winst.

9.3. In het geval MADE4BEAUTY is verplicht om financieel te compenseren de koper, zal het bedrag steeds beperkt tot het factuurbedrag met betrekking tot het product en / of dienst die de schade heeft veroorzaakt.

9,4. De garantie van MADE4BEAUTYis niet van toepassing indien:

* De gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig of onjuiste behandeling of het gebruik, onoordeelkundig of onjuist onderhoud

* Het product wordt gebruikt voor andere dan de normale doeleinden of onjuist gebruikte doeleinden

* De koper of de eindgebruiker niet strikt naleven van de handleiding van MADE4BEAUTY

* De originele factuur ontbreekt, gewijzigd of onleesbaar gemaakt

* De klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting

* Klachten over gebreken verjaren in ieder geval twee jaar na het tijdstip van afleveren van producten.

9,5. Als van de garantieregeling worden uitgeoefend, kan MADE4BEAUTY het volgende doen:

* Aanpassen van het bedrag op de factuur;

* Vervangt het geleverde door een artikel met dezelfde specificaties, of herstel van de geleverde zaak, in welk geval het geleverde terug moeten worden gestuurd naar MADE4BEAUTY

* Het geleverde artikel en intrekken van de overeenkomst, terwijl de terugbetaling van het betaalde bedrag door de koper, zonder verplicht te financieel te compenseren de koper voor eventuele schade. De koper is verplicht MADE4BEAUTY drie mogelijkheden om eventuele tekortkomingen te herstellen geven.

9.6. De koper houdt geen MADE4BEAUTY aansprakelijk voor claims als gevolg van derden, tenzij de wet verbiedt dergelijke schade en kosten worden verantwoord aan de koper.

9,7. Het is mogelijk dat MADE4BEAUTY plaatst op haar website links naar andere websites die zou kunnen van belang zijn voor een bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. MADE4BEAUTY is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of het gebruik daarvan.

 1. Overmacht

10,1. In geval van overmacht, wordt MADE4BEAUTY niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. De respectievelijke verplichtingen zal worden uitgesteld voor de gehele duur van de overmacht.

10.2. In deze voorwaarden, wordt overmacht verstaan ​​elke omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van MADE4BEAUTY, zelfs als dit had kunnen voorzien toen de overeenkomst, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert werd ingevoerd bedoel, inclusief maar niet beperkt tot oorlog, een oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, industriële acties, werk lid uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, niet-gewerkte dagen als gevolg van ongeschikte weer en andere storingen in het bedrijf van MADE4BEAUTY of haar leveranciers.

 1. certificaten en Vouchers Gift

In aanvulling op deze Algemene cadeaubon voorwaarden gelden voor cadeaubonnen aangeboden door MADE4BEAUTY. Door het gebruik van de cadeaubon gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de voorwaarden en om jezelf te verplichten te voldoen.

11.1. Deze voorwaarden gelden voor cadeaubonnen aangeboden door MADE4BEAUTY of in samenwerking met partners in actie zijn voorzien.

11.2. Elke actie of cadeaubon heeft een unieke code. Dit is een combinatie van cijfers en letters. Elke bon / code wordt slechts eenmaal verstrekt. U hebt de voucher code en veilige plek. In geval van diefstal (waaronder ook het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies van de voucher worden geen vergoeding zijn. Alleen originele bonnen en codes kunnen worden gebruikt en worden verstrekt op aanvraag. MADE4BEAUTY behoudt zich het recht voor om pas na ontvangst van de originele cadeaubon en in geval van oneigenlijk gebruik nog steeds eisen dat de betaling in contanten een geschenk aanvaarden.

11.3. Voor een cadeaubon of een voucher code, u geselecteerd in uw “winkelwagen” producten te gebruiken om te plaatsen. Tijdens het bestelproces, voert u dan de exacte code in de kortingscode in en klik op Toepassen.

11.4. De waarde geschenk code en / of enig toepasselijk vinden andere specifieke gebruiksvoorwaarden, indien verschillend van de omstandigheden op de voucher.

11.5. Cadeaubonnen of vouchers uitgegeven door MADE4BEAUTY en partners zijn uitsluitend inwisselbaar ten aanzien van de aankopen uit de winkel in kwestie.

11.6. U kunt een cadeaubon of een voucher bij de hand actie te bestellen.

11.7. certificaten of waardebonnen geschenk kan niet worden gebruikt voor de open orders.

11.8. Cadeaubonnen of een deel van de waarde van een geschenk zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

11.9. Vanaf gebruikt gift cards, alle informatie over de voucher code beschikbaar voor MADE4BEAUTY

11.10. Indien het totale bedrag van de bestelling van de waarde van het geschenk overschrijdt, het verschil wordt betaald met een van de andere betaalmethoden: Ideal (internetbankieren), credit card of overschrijving.

11.11. Het is verboden geschenk of de werking ervan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins te beïnvloeden (zoals hacking).

11.12. Elke (poging tot) fraude of andere ongeoorloofde handeling wordt geregistreerd en leidt tot het gebruik van cadeaubonnen worden geweigerd.

11.13. Het geschenk is niet toegestaan ​​op enigerlei wijze voor commerciële doeleinden en / of andere doeleinden waarvoor zij zijn afgegeven.

11.14. MADE4BEAUTY is niet verantwoordelijk voor de werking van cadeaubonnen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken gift optreedt. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van MADE4BEAUTY. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of eigendommen.

11.15. Het geschenk voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan de cadeaubon voorwaarden elk voor het gebruik van een gift te raadplegen gebruiken. Blijf je na de aanvang van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan gaat u akkoord met de gewijzigde omstandigheden van de cadeaubon.

11.16. Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubon inwisselen of problemen laat het ons dan zo snel mogelijk weten via de klantendienst [email protected] of tel +31 (0) 30 88 966 80

 1. Intellectuele eigendom

12,1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de producten overeenkomstig worden geleverd aan de overeenkomst en of bijbehorende ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en bijbehorende voorbereidend materiaal liggen uitsluitend bij MADE4BEAUTY, toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2. Intellectuele eigendomsrechten omvatten octrooien, copyrights, handelsmerken en andere (intellectuele eigendoms) rechten, met inbegrip van technische en commerciële knowhow, methoden en concepten.

12.3. De koper is niet toegestaan ​​om de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MADE4BEAUTY, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden te wijzigen.

 1. Persoonsgegevens

13,1. MADE4BEAUTY zal de persoonlijke gegevens van de koper verwerken in overeenstemming met haar privacy verklaring, die is opgenomen in de website.

13.2. MADE4BEAUTY eerbiedigt ten volle de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Plichten van de klant

14.1   Indien de klant via de internetsite een account bij MADE4BEAUTY aanvraagt, verschaft MADE4BEAUTY na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

14.2   De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.

14.3   De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. MADE4BEAUTY mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

 1. Toepasselijk recht

15,1. Nederlands recht van toepassing op de aanbiedingen / overeenkomst en nadere

overeenkomsten.

15.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

15,3. Alle geschillen, van welke aard dan ook – met inbegrip van die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die zich voordoen met betrekking tot de aanbieding /overeenkomst en nadere overeenkomsten tussen de partijen, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter aanwijst.

15.4. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert te allen tijde in geval van geschillen met betrekking tot de interpretatie en het doel van deze algemene voorwaarden.

 1. Contact informatie

16.1. MADE4BEAUTY woont bij Postbus 31 – 3454 ZG de Meern en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 71576223 Gelieve alle correspondentie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden aan MADE4BEAUTY op het adres hierboven vermeld of de e- mailadres vermeld op de website.

16.2. De MADE4BEAUTY helpdesk is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

16.3. MADE4BEAUTY bedoeld om ontvangen e-mails te beantwoorden binnen één werkdag.

16.4. MADE4BEAUTY is een geregistreerd handelsmerk van MADE4BEAUTY

Adres:

Postbus 31, 3454 ZG De Meern, Nederland

Tel: +31 (0) 347 84 03 74,

 [email protected]

KVK: 71576223

BTW: NL858769116B01

ABN Amro: NL57abna0533490707

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder

nummer 71576223

General Terms and Conditions Webshop MADE4BEAUTY Feb 11th 2017

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »